Tyto speciální kurzy jsou cíleny zejména pro policejní a bezpečnostní praxi. Byly proto koncipovány především s ohledem na reálné a přitom co nejjednodušší použití teleskopického obušku jako účinného služebního prostředku. Tyto komplexní výcviky jsou řízeny šéfinstruktorem a hlavním metodikem ESP, Mgr. Pavlem Černým. Výcvikové programy ESP vznikaly především na základě jeho cenných poznatků z dlouholeté praxe v oblasti speciálního policejního výcviku. Kurzy jsou vedeny nejen v souladu na nejnovější světové trendy přípravy bezpečnostních složek, ale i s ohledem na nezbytné taktické a legislativní souvislosti služebních zákroků.

 

Kurzy ESP

 

Speciální kurzy ESP jsou zaměřené především na ucelenou a didakticky propracovanou přípravu, cílenou především pro příslušníky policie, armády, celní správy, vězeňské služby a strážníky městských policií. Úspěšnost těchto specifických programů ESP se odráží v nemalém zájmu ze stran rozličných ozbrojených složek. O mnohém hovoří už jen čísla. Například v údobí 2008 – 2009 bylo jen u Policie ČR v rámci zvláštního projektu Policejního presidia takto oficiálně vycvičeno více než 150 instruktorů služební přípravy. Ve stejném období to u Celní správy pak bylo patnáct a u Městské policie Praha deset příslušníků instruktorského kádru. Další obdobné kurzy pak probíhaly i v rámci dalších četných městských policií naší republiky. Podobná školení pro moderní donucovací a taktické prostředky byly navíc v minulosti s úspěchem realizovány (či byl přímo zaváděn komplexní instruktorský systém) i mnohde jinde ve světě. A to nejen v některých zemích EU (např. na Slovensku, v Bulharsku, Lotyšsku), ale například i dalekém exotickém Kongu.

 

Kurzy ESP

 

Základní náplň kurzů

Základní náplň kurzů
Základní náplň kurzů

Údržba obušku, montáž příslušenství

Základní průprava a ovládání

 • úchop obušku,
 • postoje,
 • nošení,
 • tasení,
 • vysunutí, zavírání.

Zákonné normy a přiměřenost užití

Účinky a služební strategie použití obušku

Varianty úderů – nácvik pomocí rozličných metod

Obranné situace

 • reakce na vybrané útoky protivníka (údery, kopy, úchopy, škrcení, apod).

Služební aplikace teleskopického obušku

 • takticko-preventivní úkony,
 • odváděcí techniky,
 • znehybňující techniky,
 • akce s vozidly,
 • speciální postupy,
 • zákroky za snížené viditelnosti.

Používání taktických doplňků

 • aplikace pouzder, přídavné svítilny, taktického zrcátka, sprejové svítilny
  a jednorázového poutacího systému ESP, příp. tzv. „vstupního příslušenství“.
 

V pokročilejších formách vícedenních kurzů se nejedná pouze o pouhou výuku použití teleskopického obušku Pozn.: V pokročilejších formách vícedenních kurzů se nejedná pouze o pouhou výuku použití teleskopického obušku, ale o komplexní zapracování veškerých moderních donucovacích prostředků do policejního zákroku. Součástí modelových situací zde totiž kupříkladu bývá i průprava v optimálním užití nejmodernějších sprejových prostředků ESP, realizovaná pomocí cvičných „vodních“ sprejů či tréninkové varianty jednorázových pout. Pro příslušníky oficiálních ozbrojených složek je následně možné také využití soupeřského systému FX Simunition pro služební zbraně. Zde v tzv. „integrovaném výcviku“ jde především o optimální reakce a vhodnou volbu adekvátního prostředku pro taktické a zákonné zvládnutí celé akce.

 

V úvodu standardních kurzů jde primárně o získání základních dovednostíV úvodu standardních kurzů jde primárně o získání základních dovedností pro nejběžnějšího uživatele ozbrojených složek. Jde o jednoduchou „školu“, jak se za co nejkratší dobu a přitom nanejvýš efektivně naučit používat teleskopický obušek v nejtypičtějších defenzivních situacích, ve kterých se mohou nejčastěji ocitnout příslušníci bezpečnostního sektoru.

 

V další fázi je program zaměřen na zvláštní ofenzivní technikyV další fázi je program zaměřen na zvláštní ofenzivní techniky, zaměřené na co nejschůdnější a nejúčelnější dokončení služebního zákroku. Princip užití zde lze vyjádřit motem: „Jednoduše, efektivně a přitom plně v mezích zákona“. Postupy s obuškem a veškerým užitným příslušenstvím jsou zde plně zakomponovány do celkového využití všech služebních donucovacích prostředků s návazností na obvyklé operační a služební procedury, užívané u konkrétní složky.

 

Náplní kurzu, změřeného pro instruktory a výcvikové specialisty služebního přípravy je pak zařazena také část, cílená na didaktické zaměření, tedy efektivní metody výcviku a tréninková specifika.

 
Kurzy ESP Kurzy ESP
 

 

Cena jednodenního (8 hodin) intenzivního kurzu ESP je 15 000 Kč

(konkrétní podmínky však mohou být předmětem jednání a případné dohody s dotyčnou složkou či organizací)

Na konci každý z absolventů školení obdrží DVD výcvikový materiál a oficiální účastnické osvědčení, či instruktorský certifikát pro vedení výcviku ozbrojených složek.

Obsah kurzu lze po předchozí konzultaci operativně poupravit či doplnit dle specifických potřeb a činností účastníků kurzu.

 

Další organizační náležitosti:

Pro optimální organizaci a co nejpřínosnější pedagogický efekt se předpokládá skupina maximálně 12 osob.

Z hlediska komplexní pojetí kurzu se zpravidla předpokládá, aby byli účastníci vybaveni celým kompletním služebním setem ESP (tedy včetně přípojné taktické svítilny, policejního rotačního pouzdra, taktického zrcátka a sprejové svítilny ESP, případně také vyrážecího nástavce či páčidla pro teleskopický obušek). V případě zájmu je možné případné dovybavení zájemců o kurz veškerou výstrojí za dumpingové ceny.

POZOR! Na nácvik se předpokládá vhodný výcvikový tréninkový oděv (nutno vzít v úvahu možnost poničení nebo znečistění během výcviku). Vzhledem k předpokladu procvičovaných taktických postupů je vhodné, aby byli účastníci vybaveni také svou krátkou služební zbraní a příslušným pouzdrem na zbraň a služebním opaskem s běžně užívaným příslušenstvím (příp. užívanými dalšími doplňky – taktickou vestou, apod.).

Vhodný výcvikový prostor si zájemce zpravidla zajišťuje sám dle vlastních možností a specifik konkrétní složky v místě konání kurzu. Požadavky na prostory:

 

 • pro standardní nácvik (krytý, s možností činnosti v botách a možností zalehnutí na podložku – parkety, žíněnka, apod.)
 • v cvičebním prostoru by měla být k využití zásuvka 220 V pro připojení projektoru a PC
 • pro speciální nácvik jsou zapotřebí automobily (na 10 cvičících cca 3 auta) a vhodná plocha, nalézající se poblíž zmíněné výcvikové místnosti

 

Kurzy ESP Kurzy ESP

 

Pozn.: Pro přípravu zmíněných osvědčení je nutné včasné zaslání jmen účastníků kurzu (včetně hodnosti a titulu).

certifikat_ESP


Kontakt:
GSM: 739 506 292
E-mail:

Logo of Euro Security Products

 Address Hyacintová 20, 106 00  Praha 10 
   
Telephone

(+420) 272 660 617

   
E-mail


 

Facebook YouTube Instagram

Všechna práva vyhrazena. © ESP Products, s.r.o., 1992 – 2024